fbpx

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.poznajdane.pl

I. Postanowienia wstępne

1. Administratorem serwisu internetowego jest Controlling Systems Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Rybacka 9, 53 – 656 Wrocław, NIP: 8951799952, REGON: 932948275, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 00000175303, kapitał zakładowy 73.000 zł (w pełni opłacony),
Serwis umieszczony jest w domenie poznajdane.pl pod adresem URL: http://poznajdane.pl.
2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
a. połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);
b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML);
c. oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, flash.d) minimalna szerokość ekranu , do jakiego dopasowuje się strona bez utraty funkcjonalności wynosi 600 px.
3. Korzystanie z Serwisu wymaga przestrzegania postanowień właściwych regulaminów
4. Usługi udostępniane w Serwisie mogą mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny. Nadto korzystanie z konkretnych usług udostępnionych w Serwisie może wymagać rejestracji użytkownika.
5. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Użytkownikom serwisu internetowego przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODOustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu są zawarte w informacji dokumencie „Polityka Prywatności” – http://poznajdane.pl/polityka/

II. Serwis (zawartość)

1. Celem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do materiałów rozpowszechnianych w Serwisie,
2. Wszelkie prawa do Serwisu należą do Controlling Systems Sp. z o.o, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Controlling Systems Sp. z o.o lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Controlling Systems Sp. z o.o w Serwisie.
3. Serwis w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).
4. Korzystanie przez użytkowników z Serwisu oraz z materiałów rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
5. Każde inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Controlling Systems Sp. z o.o lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie
6. Użytkownicy mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w Serwisie, pod warunkiem że takie strony zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dóbr prawem chronionych osób trzecich.

III. Postanowienia końcowe

1. Controlling Systems Sp. z o.o dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w Serwisie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Controlling Systems Sp. z o.o
2. Controlling Systems Sp. z o.o zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu.
4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: kontakt@c-systems.pl.
5. Obecny regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu tj. od dnia 25.01.2018
6. Controlling Systems Sp. z o.o zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Serwisu.